ชมการทอผ้าพื้นเมือง

เลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจก ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าทอเชียงแสน